Contact

NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact
Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN TEESING B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van Teesing B.V. (hierna aangeduid met 'Teesing') en op alle door Teesing gesloten overeenkomsten. De wederpartij van Teesing wordt hierna aangeduid als ‘de opdrachtgever’.
1.2 Enige andere algemene voorwaarden waaronder eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van strijdigheid met eventuele van toepassing zijnde voorwaarden van de opdrachtgever prevaleert het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden van Teesing.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.4 Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.
1.5 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle door Teesing gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding kan te allen tijde worden herroepen en is geldig gedurende maximaal 30 dagen, na afloop van welke termijn de aanbieding ook zonder herroeping vervalt.
2.2 Als opdrachtgever aan Teesing gegevens, tekeningen, specificaties enz. verstrekt, mag Teesing uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 Als de aanbieding van Teesing niet wordt aanvaard, heeft Teesing het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen en eventuele kosten van voorbereiding bij opdrachtgever in rekening te brengen.
2.4 Een overeenkomst is voor Teesing eerst bindend nadat zij schriftelijk door Teesing is bevestigd. Dit geldt ook ten aanzien van de orders die reeds door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Teesing zijn geaccepteerd en ten aanzien van mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Teesing gedaan.
2.5 De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door Teesing ingewonnen informatie de naar Teesing's oordeel voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt.
2.6 Teesing is te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze voldoende zekerheid stelt voor de voldoening van zowel haar betalings- als andere verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Teesing het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

Artikel 3: Prijs

3.1 De opgegeven prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, in euro en exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten. De prijzen zijn gebaseerd op ex works, Rijswijk, the Netherlands (EXW, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven.
3.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs overeengekomen is, geldt de prijs overeenkomstig de op dat moment gehanteerde prijslijst van Teesing.
3.3 Iedere prijs opgegeven door Teesing is gebaseerd op de huidige monetaire omstandigheden, arbeidskosten, aankoopprijzen, rechten, belastingen en andere heffingen, subsidies en dergelijke die van toepassing zijn op het tijdstip dat de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen. Indien een of meerdere van deze kostprijsfactoren stijgen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat de producten in kwestie geleverd zijn dan heeft Teesing het recht om iedere redelijke prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4: Betaling

4.1 Het aan Teesing verschuldigde dient, zonder enige inhouding, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op een rekening van Teesing, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Er geldt een betalingskorting van 1% indien het factuurbedrag binnen 10 dagen na factuurdatum op de rekening van Teesing bijgeschreven is.
4.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente per maand of per deel van een maand verschuldigd en is de opdrachtgever jegens Teesing aansprakelijk voor vergoeding van alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zullen nooit minder bedragen dan 15% van het factuurbedrag.
4.4 Met inachtneming van verdere rechten van Teesing op grond van de wet of de overeenkomst heeft Teesing, indien betaling niet op tijd voldaan wordt, het recht om verdere levering op te schorten of de gehele overeenkomst of een deel van de overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, dit geheel ter eigen beoordeling en met inachtneming van het recht van Teesing om schadeloosstelling te zoeken voor geleden schade.
4.5 Indien daar een redelijke aanleiding voor bestaat, zulks ter beoordeling van Teesing, is Teesing bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
4.6 In ieder geval wordt de gehele koopprijs direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt of failliet gaat, in surséance van betaling verkeert, onder curatele is gesteld, beslag is gelegd op bezittingen van de opdrachtgever; indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt of indien de onderneming van de opdrachtgever in liquidatie gaat of is ontbonden.

Artikel 5: Levering

5.1 Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms® 2010.
5.2 Het is Teesing toegestaan om deelleveringen uit te voeren en het geleverde gedeelte bij aflevering te factureren.
5.3 Overeengekomen levertijden zijn louter indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Teesing is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door de opdrachtgever, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Teesing hieraan geen gevolg heeft gegeven.
5.4 De leveringstermijn begint op het tijdstip dat de toepasselijke overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 2.4, de opdrachtgever aan Teesing voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en Teesing ook zekerheid heeft geaccepteerd voor betaling zoals eventueel overeengekomen of eventuele vooruitbetaling heeft ontvangen.
5.5 Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De opdrachtgever heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
5.6 Ten aanzien van het bestelde aantal in geval van speciale producten, speciale productie of klantspecifieke producten waarmee gedoeld wordt op alle producten die niet behoren tot het standaard aanbod van Teesing, behoudt Teesing zich het recht voor van een maximale afwijking bij levering van 10% meer of 10% minder; bij facturering wordt uitgegaan van het werkelijk geleverde aantal.
5.7 Op opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien opdrachtgever de producten niet op het vastgestelde tijdstip in ontvangst neemt, is opdrachtgever in verzuim en kan Teesing naar keuze (i) de overeenkomst ontbinden; (ii) de producten voor rekening en risico aan opdrachtgever verzenden; (iii) de producten voor rekening en risico van opdrachtgever opslaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van opdrachtgever. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Teesing toekomende rechten.
5.8 Leveringskosten van certificaten op verzoek van de opdrachtgever worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 6: Afroeporders

6.1 Onder een afroeporder wordt verstaan: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever zich verbindt om binnen de vooraf overeengekomen termijn een bepaalde hoeveelheid producten van Teesing af te nemen en Teesing zich verbindt die producten telkens op afroep van de opdrachtgever aan deze te zullen leveren.
6.2 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen hoeveelheid producten binnen de overeengekomen termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
6.3 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden de order tenminste 15 dagen voor de gewenste leveringsdatum af te roepen. Teesing is te allen tijde gerechtigd de order op een redelijke termijn vóór de gewenste leveringsdatum te leveren.

Artikel 7: Orderannuleringen

7.1 Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Indien de opdrachtgever een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Teesing alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Teesing op vergoeding wegens winstderving en overige schade.
7.2 Door de opdrachtgever zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van het orderbedrag met een minimum van € 50,- excl. BTW. In het geval dat Teesing de opdracht niet meer kosteloos bij de fabriek kan annuleren of als het klantspecifieke producten betreft, bedragen de annuleringskosten 100% van het orderbedrag, te vermeerderen met BTW.

Artikel 8: Reclamaties

8.1 De opdrachtgever is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Voorts is de opdrachtgever verplicht te controleren of de geleverde producten ook op overige punten in overeenstemming zijn met de order.
8.2 Indien de door Teesing geleverde producten waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de opdrachtgever dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk te melden aan Teesing. Niet waarneembare gebreken dient de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, dan wel nadat de ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, schriftelijk aan Teesing te melden.
8.3 Door het verstrijken van de genoemde termijnen eindigt het recht van de opdrachtgever een beroep te doen op een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op Teesing rustende verbintenis.
8.4 Indien een reclamatie tijdig is ingediend door de opdrachtgever en door Teesing wordt erkend, is Teesing in alle gevallen, naar haar keuze, uitsluitend gehouden tot het alsnog leveren van het ontbrekende of het herstellen van het product, dan wel het vervangen van het product of het terugnemen van het product en de opdrachtgever te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. De vervangen onderdelen of het vervangen product blijven/worden eigendom van Teesing.
8.5 Terugzending van gekochte producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Teesing. Creditering vindt plaats op basis van de bij aflevering gehanteerde koopsom. Fabrieksspecials, klantspecifieke producten, materialen die op verzoek zijn ingekocht, artikelen die niet rechtstreeks door Teesing zijn geleverd en/of niet tot het op het moment van retourzending actuele leveringsprogramma van Teesing behoren, komen niet in aanmerking voor terugname. De geretourneerde producten reizen op basis van Delivered Duty Paid, Rijswijk, Nederland (DDP, Incoterms® 2010). Het is Teesing toegestaan het te crediteren bedrag te verrekenen met openstaande facturen.
8.6 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtgever dient vooraf door eigen onderzoek en ervaring vast te stellen of de producten van Teesing voor het doel waarvoor hij deze wenst te gebruiken geschikt zijn, daar Teesing daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
9.2 De aansprakelijkheid van Teesing jegens de opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven verplichtingen.
9.3 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Teesing en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is Teesing nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële of bedrijfsschade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten. Teesing is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gebrek of tekortkoming van producten afkomstig van leveranciers van Teesing. Op verzoek van de opdrachtgever draagt Teesing in voorkomend geval haar eventuele aanspraken jegens de betrokken leverancier over aan de opdrachtgever.
9.4 Teesing is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt hetzij door producten waarin op enigerlei wijze het product als door Teesing geleverd aan de opdrachtgever is verwerkt hetzij door Teesing aan de opdrachtgever geleverde producten zelve, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de zijde van Teesing en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Opdrachtgever vrijwaart Teesing voor dergelijke aanspraken van derden. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake productenaansprakelijkheid.
9.5 De opdrachtgever stelt Teesing schadeloos ter zake van alle schade als door Teesing geleden tengevolge van iedere schadeaanspraak van derden naar aanleiding van schending door Teesing van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom tengevolge van gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, materialen, instructies aangaande te gebruiken werkwijzen en dergelijke.
9.6 Indien en voor zo ver, ondanks het hierboven gestelde, op Teesing enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken producten met dien verstande dat Teesing hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 25.000,- euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
9.7 Ter voorkoming van een onjuist en onzorgvuldig gebruik, is de opdrachtgever, die op zijn beurt de producten van Teesing in het kader van zijn commerciële activiteiten verkoopt, gehouden de door Teesing meegeleverde gebruikershandleiding ter hand te stellen aan zijn koper. De opdrachtgever verplicht zich ertoe ieder product waarin de producten van Teesing zijn verwerkt of opgenomen, te voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Op eerste verzoek zal Teesing een dergelijke gebruiksaanwijzing ter kennisname ontvangen.
9.8 De opdrachtgever verplicht zich ertoe het gebruik, de bewerking of verwerking van producten als door Teesing aan de opdrachtgever te leveren slechts door gekwalificeerd personeel te laten plaatsvinden respectievelijk uit te laten voeren.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Teesing behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde producten tot aan de volledige voldoening van al haar vorderingen op de opdrachtgever, waaronder die ter zake van rente en kosten en eventuele schadeaanspraken, uit hoofde van de overeenkomst en uit hoofde van andere overeenkomsten strekkende tot levering van producten of diensten aan de opdrachtgever.
10.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van enig opeisbaar bedrag aan Teesing is Teesing bevoegd de haar in eigendom toebehorende producten terug te nemen en vervolgens te gelde te maken, met dien verstande dat de netto-opbrengst in mindering zal strekken op het door de opdrachtgever verschuldigde. De kosten verbonden aan het terugnemen en te gelde maken, zoals demontage- en transportkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Met het oog op het terugnemen is Teesing bevoegd en onherroepelijk gemachtigd om desnoods de terreinen van de opdrachtgever te betreden.
10.3 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Teesing geleverde producten ten behoeve van derden een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, deze producten te vervreemden, te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht te brengen, behoudens het bepaalde in het volgende artikellid.
10.4 Het is de opdrachtgever toegestaan om de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat de opdrachtgever de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met Teesing is nagekomen, Teesing in de rechten treedt van de opdrachtgever jegens diens afnemers. De opdrachtgever draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan Teesing over, welke overdracht Teesing aanvaardt. Het is de opdrachtgever echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de opdrachtgever surséance van betaling is gevraagd of de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
10.5 Indien de opdrachtgever de door Teesing geleverde producten zal bewerken en verwerken en wel op zodanige wijze dat hij een nieuwe zaak zal vormen, als bedoeld in artikel 5:16 van het Burgerlijk Wetboek (BW), wordt de opdrachtgever geacht deze bewerking in opdracht van Teesing te hebben verricht, zodat hij na uitvoering van de bewerking de producten voor Teesing geacht wordt te houden. Zodra de opdrachtgever voldaan heeft aan alle verplichtingen als in de eerste alinea van dit artikel bedoeld, zal hij de eigendom verkrijgen van het door hem gevormde product respectievelijk het aandeel van Teesing verkrijgen in het door hem gevormde product.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst niet nakomt of deze verplichtingen niet op tijd nakomt, indien er gronden zijn om te vrezen dan de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien de opdrachtgever surséance aanvraagt, een faillissementsaanvraag indient of zijn onderneming ontbindt, heeft Teesing het recht de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en Teesing heeft geen verplichting tot betaling van enige vorm van schadeloosstelling.
11.2 Enige claim van Teesing met betrekking tot een deel van de overeenkomst dat reeds uitgevoerd is of schade geleden als een gevolg van opschorting of ontbinding, hetgeen geacht wordt gederfde winst te omvatten, wordt met onmiddellijke ingang opeisbaar.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Teesing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen omstandigheden die levering en/of tijdelijke levering door Teesing redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, boycots, sancties, embargo's, niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Teesing, werkstaking, brand, machinebreuk, oorlog of oorlogsgevaren.
12.3 Indien Teesing bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd tot het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Teesing heeft voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.
12.4 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd, hebben zowel Teesing als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Artikel 13: Exportrestricties

Opdrachtgever zal nationale en internationale exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met Teesing verkregen producten volledig in acht nemen en deze verplichting bij enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Opdrachtgever vrijwaart Teesing voor enig nadeel dat deze zal lijden indien opdrachtgever deze verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 14: Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden over verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Rechten van intellectuele eigendom

15.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom, op door Teesing gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen enz. en op al hetgeen door Teesing aan opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berust uitsluitend bij Teesing of haar licentiegevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die uitdrukkelijk worden toegekend.
15.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het gehele geleverde product of een deel ervan te wijzigen. Tevens zal de opdrachtgever niet een andere merknaam aanbrengen op de producten, het desbetreffende merk op een andere wijze gebruiken of het op eigen naam registreren tenzij het private label producten betreffen.

Artikel 16: Bevoegde rechter/toepasselijk recht

16.1 Op deze voorwaarden en op alle door Teesing gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.
16.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Teesing verkiest om het geschil aan een bevoegd gerecht elders voor te leggen.