Contact

NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact
Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Inleiding

In deze Gedragscode wordt beschreven hoe Teesing haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om mensenrechten, arbeidsomstandigheden en eerlijke werkwijzen.
Deze Code bevat geen gedetailleerde voorschriften voor elke situatie die we kunnen tegenkomen, maar wel richtlijnen om ons elke dag op de juiste wijze te gedragen. Deze Code helpt ons als werknemer van Teesing om deugdelijke, ethische besluiten te nemen die in het belang zijn van alle stakeholders van Teesing.

Waarden van Teesing

Kwaliteit - Teesing staat bekend en wordt erkend als internationaal leverancier van kwalitatief hoogwaardige verbindingsoplossingen.
Maatwerk - Teesing werkt intensief samen met klanten en leveranciers.
Innovatie - Teesing reageert proactief en innovatief op technische en marktontwikkelingen.
Expert – Teesing beschikt over hoogopgeleide medewerkers die de vooruitstrevende doelen van de onderneming kunnen managen.
Coöperatief - De medewerkers van Teesing zijn klant- en oplossingsgericht. Ze zijn capabel, innovatief en flexibel en durven de juiste beslissingen te nemen.

Kernonderwerpen

Mensenrechten

Teesing staat voor een mensenrechtenbeleid dat een zinvolle leidraad vormt voor degenen die bij Teesing werken en degenen die nauw verbonden zijn met onze organisatie.

In bepaalde omstandigheden, wanneer er geen simpele formule of oplossing voorhanden is en de kans groter is dat Teesing voor uitdagingen en dilemma's komt te staan in verband met mensenrechten en een (groter) risico van misbruik van mensenrechten, zal Teesing bij haar besluitvorming de prioriteit leggen bij de mensenrechten.

Wij vermijden medeplichtigheid aan onwettige handelingen van anderen die in strijd zijn met internationale gedragsnormen. Ook zullen wij niet zwijgen over zulke onwettige handelingen of ervan profiteren.

Teesing zal medewerkers, partners, klanten, stakeholders of anderen met wie wij contact hebben of op wie wij van invloed kunnen zijn, niet discrimineren op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, politieke of religieuze mening, vakbondslidmaatschap of persoonlijke handicap.

Teesing zorgt voor de beschikbaarheid van de volgende procedures, voor eigen gebruik en voor gebruik door haar stakeholders.

  • Meldingsprocedure:
  • Teesing beschikt over een procedure voor het melden van eventueel intern en extern wangedrag. Teesing zorgt ervoor dat vermoedens van onwettige handelingen naar behoren worden onderzocht en dat, indien de vermoedens bevestigd worden, er maatregelen worden genomen om het wangedrag en de schadelijke gevolgen ervan aan te pakken. De stakeholder die de melding doet, wordt adequaat beschermd tegen vergelding.
  • Adviseur:
  • Teesing heeft een HR-adviseur benoemd die verantwoordelijk is voor de activiteiten met het oog op het voorkomen van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen.

Arbeidsomstandigheden

Al onze arbeidsvoorwaarden en voorwaarden met betrekking tot sociale bescherming voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving of aan juridisch bindende overeenkomsten tussen degenen voor wie het werk wordt verricht, en degenen die het werk verrichten.

Teesing beschikt over een HR-beleid dat rekening houdt met de prioriteiten en behoeftes van zowel Teesing als haar werknemers.

Teesing waarborgt de gezondheid en veiligheid op de werkplek door haar werknemers te beschermen tegen risico's voor hun fysieke, geestelijke en sociale welzijn, en door te voorkomen dat de werkomstandigheden schade berokkenen aan hun gezondheid.

Eerlijke werkwijzen

Teesing beschikt over een anticorruptiebeleid. Medewerkers mogen zich niet bezighouden met corrupte praktijken en Teesing accepteert geen illegaal gedrag van haar klanten, leveranciers of van ambtenaren, of gedrag dat algemeen als onethisch wordt beschouwd.

Geschenken, uitnodigingen of voordelen die worden gegeven aan of ontvangen van een klant of leverancier, zijn alleen acceptabel als ze tot doel hebben het merkimago te versterken en een goede zakelijke relatie te onderhouden. De waarde van deze zaken moet nominaal zijn en conform de gangbare handelspraktijken en mag niet in strijd zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving. In geval van twijfel moet het management worden geraadpleegd.

Teesing bevordert eerlijke concurrentie omdat dit innovatie en efficiency stimuleert en de kosten van producten en diensten verlaagt. Eerlijke concurrentie zorgt ervoor dat alle partijen gelijke kansen hebben en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten.

Teesing respecteert de eigendomsrechten van haar klanten, leveranciers en overige stakeholders door geheimhoudingsovereenkomsten en andere overeenkomsten te sluiten die ervoor zorgen dat deze rechten beschermd worden, en door investeringen en economische en fysieke veiligheid te bevorderen, en creativiteit en innovatie te stimuleren.

Rijswijk, 15-3-2016 
[email protected]

Heeft u een vraag? Neem contact op met:

Carla Jansen

Executive Assistant & CSR Coordinator

+31 70 413 07 41